เช็กวาระครม.วันนี้! คลังเสนอร่างกฎหมายหลักทรัพย์-สินทรัพย์ดิจิทัล รวดเดียว 4 ฉบับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ 14 ก.พ. 66 มีหลายวาระที่น่าสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนของเศรษฐกิจที่มีหลายเรื่องน่าติดตาม ได้แก่ วาระเพื่อพิจารณา เช่น กระทรวงการคลัง เสนอร่าง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่…) พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า (ฉบับที่…) พ.ศคำพูดจาก เว็บสล็อตทดลองเล่น. … ร่าง พ.ร.บ.ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบับที่…) พ.ศ. … และร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 พ.ศ. … รวม 4 ฉบับ 

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง เสนอการขยายระยะเวลาปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และกระทรวงการคลัง เสนอการเสนอและขั้นตอนยุติการดำเนินการของกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ต่อคณะรัฐมนตรี

ขณะที่ กระทรวงพาณิชย์ เสนอการเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (European Union : EU)

ด้านกระทรวงคมนาคม เสนอการดำเนินงานโครงการจัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการเดินอากาศ ณ สนามบินอู่ตะเภา ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 3,786.55 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจาอุทกภัยและภัยพิบัติ จำนวน 32 จังหวัด ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท รวมทั้งยังรายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ซาอุดีอาระเบีย 

ส่วนกระทรวงดิจิทัลฯ เสนอการพิจารณามีมติให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐมาปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการชั่วคราวคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

สำหรับวาระเพื่อทราบ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ … (พ.ศ. …) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นต้น